Privacyverklaring & klachtenprocedure

PRIVACYVERKLARING ZING HET ZEG HET

ZING HET, ZEG HET is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Heidi Hogewind
T      06 13559479
E      info@zinghet-zeghet.nl

Heidi Hogewind is de eigenaar van ZING HET ZET HET en is te bereiken via bovengenoemde contactgegevens.

Persoonsgegevens die bij ZING HET ZEG HET worden verwerkt

ZING HET ZEG HET verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van diensten die ZING HET ZEG HET biedt.

Wanneer u les neemt bij ZING HET ZEG HET worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum (indien u les neemt via de Meedoen-regeling van de Gemeente Nijmegen)
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door contact op te nemen via mail, telefoon of Whatsapp.

Wanneer u muziektherapie volgt bij ZING HET ZEG HET worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door contact op te nemen via mail, telefoon of Whatsapp.

Bijzondere en/ of gevoelige gegevens die bij ZING HET ZEG HET worden verwerkt

ZING HET ZEG HET verwerkt bijzondere of gevoelige persoonsgegevens op het gebied van gezondheid. Deze informatie wordt verwerkt in geval van muziektherapeutische behandeling.

Doelen en grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

ZING HET ZEG HET verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratie: de afhandeling van uw betaling (uw gegevens staan op de factuur)
 • communicatie: om u, indien nodig, te kunnen bellen, appen of mailen omtrent (wijzigingen in) de lessen of behandeling
 • behandeling: het bieden van muziektherapeutische behandeling, zoals vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO)

Minderjarigheid

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden alleen verwerkt als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ZING HET ZEG HET bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
ZING HET ZEG HET hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • medisch dossier wordt 15 jaar bewaard, conform de WGBO;
 • voor financiële persoonsgegevens geld een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZING HET ZEG HET verstrekt geen persoonlijke informatie aan anderen, tenzij u daar in het kader van uw lessen of behandeling nadrukkelijk toestemming voor geeft, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht sluit ZING HET ZEG HET een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZING HET ZET HET blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZING HET ZEG HET. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zinghet-zeghet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ZING HET ZEG HET wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

ZING HET ZEG HET neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via telefoon of mail contact op met Heidi Hogewind.

 

KLACHTENPROCEDURE ZING HET ZEG HET

Informatieverstrekking Wkkgz voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 13-01-2020  is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.

Contact

Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vindt u hier.
De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.